DRJ West Texas

Illinois 2007

Illinois Illini Game Worn 2007 Jersey

Last Name: Jordon
First Name: Bradon
Team Number: 74
Organization:
Season/Year:
Condition: GW
Note: NIKE